Triyanto, T., Parno, P. and Sukatiman, S. (2022) “The Application of Job Sheet Teaching Material Products on Project-Based Learning at Vocational School Mikael Surakarta”, QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 14(2), pp. 311-322. doi: 10.37680/qalamuna.v14i2.3145.