Thoha, Ahmad Faiz Khudlari, STIDKI Ar-Rahmah Surabaya, Indonesia