Hargo Yuwono, Pujo Semedi, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Indonesia