Khoiruddin Nasution; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Mun'im Saleh; IAIN Ponorogo

Fauzinuddin Faiz; IAIN Jember

Ahmad Syafi'i; Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo